Zásady ochrany osobných údajov

týmto udeľujem súhlas

pre:

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava
IČO:603 481

so:

so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo ID/OP, klub, výkon a so spracovaním rovnakých osobných údajov tretích osôb – členov športovej delegácie, za účelom zúčastnenia sa medzinárodného športového podujatia s názvom Turnaj 4-miest, ktorý sa uskutoční v dňoch 13.06.-16.06.2019 v Bratislave. Súhlas udeľujem len na náležitosti a komunikáciu v predmetnom podujatí a na obdobie, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najneskôr do skončenia predmetného podujatia.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu mojepravo@bratislava.sk

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie podľa predchádzajúcej vety tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto súhlasu.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.